Polityka prywatności

    1. W zakresie Potencjalnych nabywców lokalu, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe skorzystanie z marketingowego formularza kontaktowego, przedstawienie oferty i prowadzenie działań marketingowych.
    2. W zakresie Nabywców lokali i ich przedstawicieli, podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.
     POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
     KDM Deweloper Sp. z o.o.
     I SPÓŁEK Z GRUPY KDM Deweloper

      

     • 1. Przedmiot Polityki Prywatności

     Polityka prywatności („Polityka”) określa zasady  przetwarzaniu danych osobowych przez KDM Deweloper Sp. z o.o. oraz pozostałe spółki z Grupy KDM Deweloper. To jest spółki powiązane kapitałowo z KDM Deweloper Sp. z o.o., w szczególności: określa rodzaje danych osobowych, które są gromadzone, określa  sposób i powód gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, określa zasady udostępniania danych osobowych, informuje o zasadach wpływania na przetwarzanie danych osobowych.

     1. Niniejsze zasady znajdują zastosowanie dla :

     – potencjalnych klientów  KDM Deweloper Sp. z o.o., korzystających z serwisu internetowego ; www.kdm-deweloper.pl i zawartych na nim formularzy,

     – osób składających zapytanie poprzez portale zajmujące się oferowaniem nieruchomości,

     – osób kontaktujących się z KDM Deweloper w dowolny sposób,

     – klientów KDM Deweloper oraz osób ich reprezentujących.

     1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

      

     • 2. Administrator danych osobowych
     1. Administratorem danych jest Partner KDM Deweloper Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Pszenicznej 2A w Nowym Mieście nad Wartą, a w odniesieniu do Nabywców lokali, administratorem danych jest także spółka z Grupy KDM Deweloper, która oferuje poszczególne lokale do sprzedaży – „Administrator”.
     2. W celu realizacji Polityki prywatności Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Dominiki Flajszer-Godel, z którą można się kontaktować pod adresem biuro@kdm-deweloper.pl.

      

     • 3. Zakres gromadzonych danych
     1. Odnośnie Potencjalnych nabywców lokali, gromadzimy informacje przekazywane nam poprzez formularze zawarte na Stronie www oraz zapisywane w trakcie korzystania przez Potencjalnych nabywców lokali Strony www, a także informacje Administratorowi w dowolnej formie kontaktu. Są to ; imię, nazwisko, dane kontaktowe: adres e-mail lub numer telefonu, a także adres IP.
      2. Odnośnie Nabywcy Lokalu lub jego przedstawiciela gromadzone są informacje przekazywane w przesyłanych dokumentach, w trakcie rozmów, spotkań i wymiany e-maili, w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, to jest ;   imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego.

      

     • 4.Podstawa i cel przetwarzania Danych
     1. W przypadku Potencjalnego nabywcy lokalu, przetwarzamy dane osobowe:
     2. a) za Państwa zgodą, w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w tym produktów i usług podmiotów z Grupy KDM Deweloper,
     3. b) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych i innych podmiotów z KDM Deweloper.
     4. W przypadku Nabywców Lokali lub ich przedstawicieli, przetwarzamy dane osobowe:
      a) w celu zawarcia i wykonania umowy,
     5. b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
     6. c) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych i innych podmiotów z KDM Deweloper, tj. w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, dla celów związanych z roszczeniami, dla celów administracyjnych, statystycznych, raportowych, a także marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora.
     • 5. Zakres podmiotowy udostępniania danych osobowych
     1. W sytuacji, w której jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Państwa dane osobowe, możemy je przekazywać :
     2. a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
     3. b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych,
     4. c) podmiotom wchodzącym w skład KDM Deweloper, do których należy zaliczyć podmioty powiązane kapitałowo z KDM Deweloper Sp. z o.o. w Nowym Mieście nad Wartą.

      

     • 6. Okres przechowywania danych osobowych
     1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celów przedstawionych w niniejszej polityce ochrony prywatności i zgodny z naszymi politykami przechowywania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      

     • 7. Zakres uprawnień wynikających z niniejszej Polityki prywatności
     1. Osoby objęte niniejszym uregulowaniem posiadają uprawnienia do :
     2. a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
     3. b) uzyskania dostępu do posiadanych przez Administratora danych osobowych ich dotyczących i uzyskania kopii tych danych,
     4. c) uzyskania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także zażądać przekazania Danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi,
     5. d) żądania skorygowania danych osobowych,
     6. e) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, a także sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego;
     7. f) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonym prawem
     8. g) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na czas rozpatrywania przez Administratora sprzeciwu lub zgłoszenia dotyczącego poprawności danych osobowych, zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
     9. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy się skontaktować z Administratorem korespondencyjnie lub mailowo na adres ; biuro@kdm-deweloper.pl.
     10. W każdym przypadku, w którym uznają Państwo, że przetwarzanie przez danych osobowych narusza przepisy RODO, macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      

     • 8. Cel gromadzenia danych osobowych